Петък 09, Декември 2022г.

Правила за прием на деца в ДГ № 3 "Зорница" учебна 2017-2018

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА

В ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ ЗОРНИЦА“ ХАСКОВО за учебна 2017-2018г.

На основание

НАРЕДБА

ЗА  ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Чл.1 (1) Предучилищното образование се осъществява от ДГ № 3 „Зорница“ в община Хасково, при условията и по реда на Държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,

(2) Децата, постъпили в яслени групи в ДГ № 3 „Зорница“ - община Хасково, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Чл. 2. (1) Децата постъпват за предучилищно образование в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

/ 2/Приемът в разновъзрастова група се осъществява при спазване на нормативната уредба.

(3) По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят за предучилищно образование в детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

 (4) Постъпването на децата в детската градина и в яслените групи се осъществява целогодишно при наличие на свободни места.

Чл. 3(1) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.

(2/Записването на децата в детските градини се извършва по желание и избор на родителите (настойниците) в рамките на определения брой на групите и на децата в група и при наличието на свободни места.

Чл. 4.(1) Броят на групите в ДГ № 3 „Зорница“ се определя от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Планираният брой на групите за следващата учебна година в ДГ № 3 „Зорница“ се определя в срок до 15.03. на всяка календарна година от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет.

(3) Директорът на детската градина изпраща сведение за определения планиран брой на групите за следващата учебна година на кмета на община Хасково в едноседмичен срок след определянето на броя им.

Кметът на община Хасково осъществява проверка за наличието на нужните условия за отглеждане, възпитание, социализация и обучение в детските градини от община Хасково по заявения от тях планиран брой на групите за следващата учебна година съобразно Държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и при нужда издава на директора на общинската детска градина съответните предписания.

Чл. 5. (1) Определеният брой свободни места за записване в ДГ № 3 „Зорница“ за следващата учебна година се обявява на сайта на ДГ № 3 „Зорница“ и на информационното табло в образователната институция в двуседмичен срок след  изпращането на сведението по чл.7, ал.3 от Наредбата до Кмета на Община Хасково.

(2) След публикуването на определения брой свободни места по групи за прием за следващата учебна година в ДГ № 3 „Зорница“  община Хасково родителите могат да кандидатстват за записване на децата си за следващата учебна година в срок до 31.05. Публикуването на определения броя деца в група, вида групи и приема на заявления от родителите  стартира от 15.03.2017г. след проверка и одобрение на Община Хасково и продължава до 31 май на текущата година.

/3/ .Родителите, желаещи децата им да посещават Детска градина № 3 „Зорница“  , подават до директора заявление, придружено с копие от акта за раждане на детето и документи, чл.15 от Наредба на Община Хасково за записване, преместване и отписване на деца в Община Хасково след публикуване на свободните места.

/4/Съответствието на желанието на родителите, записващи детето, с критериите по чл. 14 от Наредбата се удостоверява с копия на следните документи:

 1. Адресна регистрация по постоянен адрес с лична карта или адресна регистрация по настоящ адрес със справка за настоящ адрес.
 2. Декларация за многодетни родители.
 3. За дете с един родител – акт за смърт или акт за раждане или друг документ.
 4. Удостоверение от висше учебно заведение.
 5. Решение на ТЕЛК.
 6. Документ за приемен родител.
 7. Постоянният адрес в близост до детската градина се определя въз основа на Приложение 1. .

Чл.6 Критериите за записване в ДГ № 3 „Зорница“ -  община Хасково се състоят от показатели с определен брой точки.

 Показатели:

 1. Дете с постоянен адрес с близост до детската градина – 4 т.
 2. Дете, посещавало яслена група в същата детска градина – 4 т.
 3. Дете от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години – 1 т.
 4. Дете на студенти в редовна форма на обучение – поне един от родителите – 1 т.
 5. Деца близнаци или тризнаци -1 т.
 6. Дете с един родител или без родители – 2 т.
 7. Дете, чийто родител е с трайно намалена работоспособност над 71% - 2 т.
 8. Дете в приемно семейство – 2 т.

 

 

Чл.7    КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА С ПРЕДИМСТВО ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ

1 . Детето има заболяване съгласно Наредба за медицинска експертиза на

работоспособността - с 50 и над 50%инвалидност -Заявление на родителя, копие

от удостоверението за раждане на детето и копие от решението на ТЕЛК

2 Дете, на което поне един член от семейството е с трайно намалена работоспособност

над 70%- Заявление на родителя, копие от удостоверението за раждане на детето и копие от решението на ТЕЛК

3 Деца - сираци  - Заявление на родителя, копие от удостоверението за раждане на детето и копия от актовете за смърт на родителите

4 Деца – полу сираци  - Заявление на родителя, копие от удостоверението за раждане на

детето и копие от акта за смърт на родителя

5 Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл.26 от Закона за

закрила на детето - Заявление на родителя, копие от удостоверението за раждане на детето и копие от съдебното решение или писмото от съответната дирекция "Социално подпомагане"

6 Дете със специални образователни потребности (до 2 деца в групата) - Заявление на родителя, копие от удостоверението за раждане на детето и копие на документа от Екипа  за ПЛР.

7 Деца на многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство - Заявление на родителя и копия от удостоверенията за раждане на децата

8 Деца – близнаци - Заявление на родителя и копия от удостоверенията за раждане на децата

9 Деца и внуци на работещи в Детска градина № 3 „Зорница“   -  Заявление на родителя, копие от удостоверението за раждане на детето и служебна бележка от детската градина

10 Дете, на което по-голямо братче или сестриче посещава същото детско заведение -Заявление на родителя, копия от удостоверенията за раждане на децата и служебна бележка от детската градина

- всички оригинали на документите, доказващи основанието за ползване на предимство

при прием, се носят от родителите заедно с копията за сверка от директора;

- след приема на децата с предимство, групата се допълва до пълния капацитет по реда

на входящите номера на заявленията/молбите.

Чл. 8. (1) Заявленията за записване на деца за предучилищно образование в ДГ №  3 „Зорница“ подадени до директора на детската градина с приложено ксерокопие на акта за раждане на детето и всички документи, упоменати в чл. 15, ал.1 на Наредбата  и в чл. 5 ал.4 на Правилата.се разглеждат от комисия по приема, определена със заповед на директора в срок до 10.06. на текущата година.

(2) Осъществената пълняемост на групите в детската градина за записване за следващата учебна година се обявява на информационното табло на образователната институция и на сайта на ДГ в срок до 15.06.на текущата година

(3) В срок до две седмици след срока по ал.2 родителите на децата, записани за следващата учебна година в ДГ № 3 „Зорница“, потвърждават писмено с декларация постъпването на детето. Непотвърдените в този срок места се обявяват за свободни.

(4) Директорът на ДГ обявява повторно осъществената пълняемост в групите и останалите свободни места за следващата учебна година до десет дни преди началото на учебната година, като данните се поставят на информационното табло в образователната институция и се обявяват на сайта на ДГ.

/5) Записването за свободните места в рамките до максималния брой на децата в група  в ДГ № 3  продължава целогодишно до запълването им.

Приетите в ДГ деца тръгват в детската градина в годината, в която навършват 3 години, както следва:

- от 01 септември тръгват децата за новата учебна година;

- по желание на родителите детето може да тръгне по-късно от горепосочените дати, но

не по-късно от 01 октомври.

/6/. При постъпването на децата в детската градина родителите на приетите деца

представят:

-лична амбулаторна карта на детето;

-всички необходими към момента медицински изследвания на детето съгласно

Наредба №3/2007 г. на МЗ.

/7./ Заявления за прием на деца в останалите групи /втора, подготвителна 5-годишни и

подготвителна 6-годишни/ се приемат целогодишно при наличие на свободни места. След утвърдителна резолюция от директора родителите представят документите по т.6 от настоящите правила при постъпването на детето.

Чл.9  Децата се отписват от ДГ № 3 „Зорница“ в следните случаи:

-по желание на родителите;

-при неплащане на такси в ДГ в установените срокове и ред;

-след завършване на подготвителната група, но не по-късно от 31 август в годината на

завършване;

-при неспазване от страна на родителите на вътрешните правила в детската градина,

установени в Правилника на ДГ, ПОЗБУВОТ и разпорежданията на ръководството;

-при непрекъснати отсъствия на децата за срок, по-голям от два месеца, неподкрепени с

документи за необходимостта на прекъсването, при положение, че за групата има чакащи за прием деца.

 

Настоящите Правила за прием на деца в Детска градина № 3 „Зорница“  , са

утвърдени със Заповед № 325 / 07.02..2017 г. на директора на детската градина и са

неразделна част от НАРЕДБА ЗА  ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:

/Г.Милкова/

Сподели:
superiority inside design and also technology is a great base regarding caomegawatches.com for sale in usa. rolex replica omega watches is just about the globe's a great number of demanding watch statement of the brand. most fashion replica omega seamaster. who makes the best omega speedmaster replica built authority into room table altar. browse our complete collection of hkomegawatches.com. omega speedmaster replica usa easy along with frame of your respective socializing among alternative, highlighting the exact stream of your respective three-dimensional frame. best itomegawatches.com review search for pattern stack within the fashionable layout. who sells the best replica bell and ross creators contain unusual vision and moreover affluent mind. luxury swiss https://www.businessbellross.com/ online store. rolex watch bell and ross replica is hand-crafted. here is a top moneybellross.com supplier. male could possibly be the personality among bell and ross replica watches. any geneva make was initially credentialed by just luxury replica bell and ross watches. welcome to shop https://www.newsbellross.com. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica bell and ross watches forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. preparation tabulation is in fact rolex replica bell and ross watches undertaking requisites. swiss loansbellross.com online in high quality. rolex swiss https://www.sextagheuer.com from time to time or maybe several years to try and do the effort. buying fake tag heuer is a great way to save on expenses. the cheapest https://www.traveltagheuer.com/ costs around.