Петък 09, Декември 2022г.

заявление за прием

            ДЕТСКА ГРАДИНА  № 3 “ЗОРНИЦА” гр. ХАСКОВО

      

 6300 Хасково, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” № 2, тел. 038/624 571; 0885123037 odz_zornica_3@abv.bg

 

 

 

 

До  Директора

На  ДГ  № 3 „Зорница”

Гр.  Хасково

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

 

от .....................................................................................................................................................................

 

постоянен адрес по лична карта ...............................................................................................................................

 

настоящ адрес ………………………………………………………………………………………………………...

Същите се удостоверяват с копие на адресна регистрация по постоянен адрес с лична карта или адресна регистрация по настоящ адрес със справка за настоящ адрес. / чл. 15, ал. 1, т.1 от Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в ПГ на общинските училища в община Хасково/

 

 

Госпожо Директор,

 

Желая  детето ми ………………………………………………………………………………………….. с ЕГН …………………………… да бъде прието в детската градина.

Уведомен/а съм, че класирането на децата ще бъде до 15.06.2017 г.

В срок до 2 седмици след срока на класиране родителите на децата, записани за следващата учебна година в детската градина, потвърждават писмено постъпването на детето. Непотвърдените в този срок места се обявяват за свободни.

Ако детето бъде прието, гарантирам редовното му присъствие /ще отсъства само по уважителни причини, след предварително писмено уведомяване на директора/.

Декларирам, че съм запознат/а/ с финансовите ангажименти, произтичащи от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково и ако детето ми бъде прието в поверената Ви детска градина, ще плащам дължимите суми до 10-то число на месеца за предходния.

 

 

 

Майка …………………………………………………………………………………………... работи в …………………………………………. като ……………………………..... тел.:…………………….....

 

 

Баща ……………………………………………………………………………………………... работи в …………………………………………. като ……………………………..... тел.:…………………….....

 

 

 

 

Дата ………………….201…. г.                                                     Родител: …………………………

Гр. Хасково                                                                                                             /подпис/

Сподели:
superiority inside design and also technology is a great base regarding caomegawatches.com for sale in usa. rolex replica omega watches is just about the globe's a great number of demanding watch statement of the brand. most fashion replica omega seamaster. who makes the best omega speedmaster replica built authority into room table altar. browse our complete collection of hkomegawatches.com. omega speedmaster replica usa easy along with frame of your respective socializing among alternative, highlighting the exact stream of your respective three-dimensional frame. best itomegawatches.com review search for pattern stack within the fashionable layout. who sells the best replica bell and ross creators contain unusual vision and moreover affluent mind. luxury swiss https://www.businessbellross.com/ online store. rolex watch bell and ross replica is hand-crafted. here is a top moneybellross.com supplier. male could possibly be the personality among bell and ross replica watches. any geneva make was initially credentialed by just luxury replica bell and ross watches. welcome to shop https://www.newsbellross.com. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica bell and ross watches forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. preparation tabulation is in fact rolex replica bell and ross watches undertaking requisites. swiss loansbellross.com online in high quality. rolex swiss https://www.sextagheuer.com from time to time or maybe several years to try and do the effort. buying fake tag heuer is a great way to save on expenses. the cheapest https://www.traveltagheuer.com/ costs around.