Неделя 05, Февруари 2023г.

Устав на Градинско настоятелство"Звездица" при ДГ № 3 "Зорница"

УСТАВ

/Приет с решение на Общо събрание от 12.02.2013г., изменен с Решение на ОС на 26.05.2015г., изменен с Решение на ОС на 20.10.2016г./

 

 

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

 

Чл.1. /Градинското настоятелство е доброволно, демократично, самоуправляващо се, неправителствено и неполитическо сдружение, осъществяващо дейността си в съответствие със законите на Република България и този Устав, обединяващо усилията на родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, които са съпричастни към възпитанието и отглеждането /на подрастващите и са готови да съдействат за развитието на детското заведение.

Наименование

 

Чл.2.(1) (изм. с Решение на ОС на 20.10.2016г.) Наименованието на сдружението е: Градинско настоятелство „ ЗВЕЗДИЦА" при ДГ № 3 „Зорница"

 

(2) Наименованието на сдружението, както и неговото седалище, адрес , данните за регистрацията му и единният идентификационен код по БУЛСТАТ , задължително се вписват във всяко писмено изявление от името на Настоятелството.

 

Седалище и адрес на управление

 

Чл.3. Седалището и адресът на управление на Настоятелството е гр. Хасково, ул."Св.Св.Кирил и Методи" № 2

Срок

Чл.4. Настоятелството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

 

Чл.5. (изм. с Решение на ОС на 20.10.2016г.)Родителското настоятелство е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, изразяваща се в обединяване усилията на всички родители,чиито деца се възпитават, обучават и развиват в ДГ3 „Зорница", както и на съмишленици и заинтересовани физически и юридически лица за постигане целите на настоятелството, а именно: Да подпомага развитието и материалното осигуряване на детската градина и да подпомага дейността на педагогическия екип в ДГ № 3 „Зорница" Да подпомага реализирането на стратегията за развитие на детското заведение.

 

Цели на сдружението

 

Чл.6. Основни цели на Настоятелството са:

 

т.1. Цялостно да съдейства на ръководството на детското заведение при изпълнение на задачите във връзка с обучението, възпитанието и просперитета на децата, тяхната подготовка за постъпване в училище и оформянето им в образовани и културни граждани на Република България.

т.2. Осигурява допълнителни финансови и материални средства за детското заведение;

т.3. Организира и осъществява сътрудничество с други настоятелства организации. т.4. Подпомага инициативите на ръководството и учителите в детската градина

т.5. Обсъжда и инициира предложения пред съответните органи за развитието или за разрешаването на текущи проблеми

т.6. Съдейства за подобряване на МТБ, материално-техническото осигуряване на възпитателно-образователния процес и при организиране на социално битови условия, дидактична база и функционална, естетическа и позитивна сред детското заведение

т. 7. Участва при избора на учебни помагала от педагогическия съвет, по които ще се обучават децата от детската градина

т. 8. Издирва спонсори за подпомагане на детското заведение, грижи се осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детското заведение и само извършва спонсорска дейността

т.9. Съдейства за реализирането на извънградински организирани форми за отдих, туризъм,спорт и др.;

т. 10. Подпомага ремонта и благоустрояване на сградния фонд и площадки двора на детското заведение;

т. 11. Съдейства за намирането на международни партньори за участие на детското заведение в различии проекта

т. 12. Подпомага създаването и реализирането на иновационни възпитателни образователни програми в детското заведение

т. 13. Участва в определянето на допълнителните педагогически услуги в детското заведение и съдейства за тяхното реализиране

т. 14. Предлага мерки за подобряване на дейността на детското заведение

т. 15. Организира обществеността за подпомагане на детското заведение

т. 16. (изм. с Решение на ОС на 20.10.2016г.)Подпомага дейността на ДГ № 3 „Зорница" в противодействието му срещу насилието и

други вредни влияния върху децата

т. 17. Подпомага социално слабите деца и техните семейства

т. 18. Организира и осъществява други дейности предвидени в закона.

 

Предмет на дейност на Настоятелството

Чл.7. (1) (изм. с Решение на ОС на 20.10.2016г.)Настоятелството има за предмет на дейност да насочва и обединява усилията на родителската общественост, ръководството, учителите, държавни, общински и обществени организации за подпомагане развитието и пълноценната реализация на възпитателно - образователната дейност, подпомага усъвършенстването на преподавателския състав на ДГ № 3 „Зорница" с информация, обучение и участие във форуми; да организира и провежда семинари, срещи, конференции, форуми и .„кръгли маси" и други масови прояви за развитието  и решаването на практически и

 

организационни проблеми, свързани с основните цели и задачи на настоятелството. Съдейства за организирането на изложби, конкурси и други изяви на деца; благотворителни търгове и разпродажби на изделия, изработени от децата на детската градина; концерта, благотворителни събития и празнични мероприятия за децата и учителите от детското заведение; да партнира с общински и държавни институции; разработване и реализиране на проекта по национални и международни програми.

 

 • (изм. с Решение на ОС на 20.10.2016г.)Настоятелството може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност по предходната алинея, а именно: организиране на школи, курсове и други форми на обучение; организиране кампании за набиране на средства, дарения и спонсорство; разработване на тематични програми и проекта за подобряване на материалната база и методологията на работа в ДГ № 3 „Зорница" поддържа интернет сайт на ДГ № 3 „Зорница". Извършва рекламна, консултантска и информационна дейност, свързана с възпитанието и обучението в детското заведение; реализира програма за контакта и съвместна дейност с издателски къщи. Организиране и финансиране на други, позволени от закона дейности, свързани с основния предмет на дейност на настоятелството.
 • Получените средства от дейностга по предходната алинея се използват единствено за постигането на посочените в този устав цели, а извършването й да става по реда и при условията, определени със законите, регламентиращи извършването на стопанските дейности.

 

 

Имущество

Чл.8. /1/ Имуществото на настоятелството се формира от дарения на местни и чуждестранни физически и юридически лица, с предмет на даренията - пари, вещи, ценни книжа, движимо имущество, недвижими имоти и вещни права върху тях, вземания, право върху интелектуална собственост и други права.

 

Източници на финансиране

Чл.9. /1/ Настоятелството набира средства от членски внос и имуществени вноски от членовете, както и от дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лицащриходи от дейности обслужващи идеалната цел на Настоятелството, в това число и тези от дейностите по чл.7 ал.2 и други приходи.

 

Чл.10. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание ежегодно.

Чл.11. Размерът на имуществените вноски и начинът на внасянето им се определят с решение на Общото събрание, което се взема с мнозинство от присъстващите.

Чл.12. /1/ Разходите на Настоятелството се извършват съобразно годишния бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание

 

/2/ Настоятелството може да има собствени разплащателни сметки в лева и във

валута.

Покриване на загуби

 

Чл.13.При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс,общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинства 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

 

 

 1. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

 

Чл.14. /1/ Членуването в настоятелството почива на принципите на доброволност и равноправие на членовете.

 

/2/ Член на Настоятелството може да бъде всяко дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, които приемат целите и задачите на Настоятелството и желаят да работят за реализирането им.

 

/3/ Юридическите лица заявяват решението си за членство в Родителското настоятелство с решение на управляващите ги органи, в което се посочва и представителя на юридическото лице.

 

/4/ Учредителите на Настоятелството са негови членове от момента на възникване на юридическото лице.

/5/ Членове на Настоятелството могат да бъдат и професионални организации, стопански организации, тьрговски дружества, кооперации и сдружения, които съдействат за осъществяване целите на настоятелството, подпомагат дейността му, поддържат и обогатяват материалната му база и имат право на един глас.

Чл.15. /1/ Приемането на нови членове в Настоятелството се осъществява въз основа на писмена молба до Управителния съвет.

 

/2/ Председателят на Управителния съвет представя молбата за разглеждане и гласуване на първото следващо събрание на Управителния съвет. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

/3/ Членовете на Настоятелството не отговарят за задълженията на същия. Чл.16. Всеки член на настоятелството има право :

 1. Да участва в дейността на настоятелството и в работала на Общото събрание;

 

 1. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на настоятелството;
 2. Да участва в разработването и осъществяването на целите на Настоятелството;
 3. Да получава информация за дейността на Настоятелството;
 4. Свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетенциите на
  Настоятелството и дейността на детското заведение;

 

Чл.17. Всеки член е длъжен:

 1. Да внася редовно членския си внос;
 2. Да спазва Устава и решенията на Общото събрание и Управителния съвет и да работа за постигане на неговите цели;

 

 1. Да не извършва действия уронващи престижа на Настоятелството;

 

 1. Да опазва имуществото на настоятелството и да работа за неговото увеличаване, както и за издигане на обществения авторитет на сдружението.

 

Чл.18.Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членски права не може да бъде предоставено другиму, освен в изрично определени случаи.

 

Прекратяване на членство

 

Чл.19. Всеки член може доброволно да прекрати членството си в настоятелството с писмена молба до Управителния съвет, която се докладва на първото следващо Общо събрание.

 

Чл.20 /1/ Членството се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление до Настоятелството;
 2. С изключване;
 3. С прекратяване на юридическото лице;
 4. При отпадане:

 

а/ когато детето на член от настоятелството е напуснало или е завършило образованието си в детската градина;

 

б/ поради системно неучастие в дейността на Настоятелството или невнасянето на установените имуществени вноски;

 1. Със смърт или поставянето под запрещение;

 

/2/ Решението за изключване се взема от УС на Настоятелството при наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, което се докладва на първото следващо Общо събрание. Решението за изключване може да се обжалва пред ОС.

 

/3/ Член на Настоятелството може да бъде изключен когато:

 

а/грубо или системно нарушава устава или неспазва решенията на ръководните органи;

 

б/извършва действия, които накърняват доброто име на сдружението или възпрепятства постигането на неговите цели и задачи;

в/злоупотребява със средствата на Настоятелството;

г/не плати четири последователни членски вноски;

/4/ Основанията за изключването се констатират от УС.

 

Ш. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

 

Чл.21. /1/ Органи на Настоятелството са Общото събрание и Управителен съвет.

 

/2/ Текущото оперативно ръководство се осъществява от Управителния съвет, който се избира за срок от четири години.

 

Чл.22. Настоятелството се представлява пред трети лица и организации от Председателя на Управителния съвет или упълномощен от него член на Настоятелството.

 

Общото събрание

 

Чл.23. Върховен орган на Настоятелството е Общото събрание.

Чл.24. Общото събрание на Настоятелството се състои от всички членове на Настоятелството имащи право на глас.

 

Чл.25. Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

 

а/ редовно Общо събрание на Настоятелството се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж годишно;

 

б/ извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Управителния съвет или на една трета от членовете на Настоятелството. Ако в последните два случая Управителния съвет не свика Общо събрание в месечен срок, то се свиква от председателя на Районния съд по писмено искане на заинтересованите членове или на натоварено от тях лице.

Чл.26. Общото събрание:

а/ изменя и допълва устава;

б/ приема вътрешни актове, необходими за организацията и дейносттаНастоятелството;

 

в/ избира и освобождава членовете на Управителния съвет и председателя;

г/ прекратява членство в Настоятелството;

д/ приема основни насоки за дейността на Настоятелството;

е/ взема решения за членуване или прекратяване на членство в други организации;

ж/ приема бюджета на Настоятелството;

з/ приема годишния отчет за дейността на Настоятелството;

и/ определя размера на членския внос;

к/ взема решения за преобразуване или прекратяване на Настоятелството;

 

л/ взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни членове;

 

м/ отменя решенията на другите органи на Настоятелството, които противоречат на Закона, устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Настоятелството;

 

н/ взема решения по други важни въпроси, касаещи дейността на Настоятелството.

 

о/ освобождава от отговорност членове на Управителния съвет или Председателя;

 

п/ решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и членове на Настоятелството.

 

Чл.27. /1/ Общото събрание се свиква от Председателя и Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Настоятелството. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Настоятелството по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.

 

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

 

/3/(изм. с Решение на ОС на 20.10.2016г.)  Поканата се изпраща лично до всеки настоятел, като екземпляр от нея се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Настоятелството, и/или на интернет страницата на детското заведение, най-малко един месец преди насрочения ден за Общо събрание.

 

/4/ (отм. с Решение на ОС на 20.10.2016г.)

 

Чл.28. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на настоятелството. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. Тогава събранието е законно, колкото и членове да се явят.

 

 

 

Чл.29 /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас и го упражнява лично.

 

/2/ Гласуването е явно. Тайно гласуване може да бъде допуснато с единодушно решение на всички присъстващи членове.

 

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Настоятелството, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.30. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.

/2/ Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на устава, за изключване членове на Настоятелството, за отменяне решенията на органите на Настоятелството, за освобождаване от отговорност членове на ръководните органи на Настоятелството.

 

Настоятелството и за вземане на решения за прекратяване на Настоятелството се вземат с мнозинство две трети от присъстващите членове.

 

/3/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и водещия протокола. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документа, свързани със свикване на Общото събрание.

Чл.31. /1/По въпроси, които на са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не може да се вземат решения.

 

/2/ Горното не важи за отстраняване на членове на Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях, както и когато на заседанието присъстват 2/3 от всички членове на Настоятелството и те единодушно приемат да бъдат разгледани други въпроси.

 

Чл.32. Член на общото събрание или негов представител няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 

а/ него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степей, или по сватовство -до втора степей включително;

 

б/ юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

 

в/ предявяване на искове срещу него;

 

г/ предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на имуществена и други отговорности към Настоятелството;

 

Управителен съвет

Чл.33. Ръководен орган на Настоятелството е Управителния Съвет.

 

Чл.34./1/ (изм. с Решение на ОС на 20.10.2016г.)Управителният съвет се състои от 7 души, избрани за срок до 4 години, чийто брой и мандат се определят от Общото събрание на Настоятелството при избора им.

 

/2/ В Управителния съвет може да има и един представител на член-юридическо лице, ако членовете са повече от трима.

Чл.35. /1/ Членовете на Управителния съвет не могат да се намират помежду си в роднински връзки по права и по съребрена линия до четвърта степен.

 

/2/ Всеки член на Управителния съвет може да бъде избиран и за повече от два последователни мандата.

 

Чл.36. Управителният съвет:

а/ изпълнява задълженията, предвидени в устава;

б/ подготвя и свиква Общото събрание;

в/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание

г/ представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт

на отделни негови членове;

д/ разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

            е/ подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

            ж/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

            з/ определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

            и/ определя адреса на сдружението;

   к/ взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

л/ изпълнява задълженията, предвидени в устава;

м/ разпределя и управлява утвърдения от Общото събрание бюджет.

Чл.37. Председателят на Настоятелството е член на управителния съвет и се избира от Общото събрание за срок до 4 години.

Чл.38. Председателят:

а/ организира дейността на Настоятелството съобразно Устава и решенията на Общото събрание;

б/ представлява Настоятелството пред трети лица;

в/ свиква и ръководи събранията на Управителния съвет и председателства Общото събрание;

г/ ръководи текущата дейност на Настоятелството;

д/ отчита дейността си пред управителния съвет;

Чл.39. По въпроси от неимуществен характер Настоятелството може да бъде представлявано и от други членове на Управителния съвет след изрично упълномощаване.

 

Чл. 40. /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

/2/ Председателят уведомява останалите членове на Управителния съвет с писмена покана най-малко три дни преди заседанието,като посочва дата,място,час и дневен ред на провеждането.

/3/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/4/ Присъстващо е и лице, с което има дву-странна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в

 

обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/5/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 35, б."д" и б"з" - с мнозинство от всички членове.

 

/6/Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.41. Председателят на Управителния съвет може да бъде избирай и за повече от два последователни мандата.

Чл.42. Мандатът на председателя на Управителния съвет се прекратява: а/ по негово желание, заявено писмено пред Общото събрание;

б/ когато действа в разрез със задълженията си и това препятства постигане на целите и задачите на Настоятелството;

 

в/ при трайна физическа невъзможност да изпълнява задълженията си;

 

Чл.43. До избора на нов Управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си.

 

Чл.44. Не могат да бъдат избиранй^за членове на Управителния съвет лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.45. Настоятелството се прекратява:

 

 1. По решение на Общото събрание взето с мнозинство от две трети от всички

членове.

 1. С решение на окръжния съд по седалището на Настоятелството,когато:

       а/ не е учредено по законния ред ;

б/ извършва дейност, която противоречи на закона, устава, обществения ред или добрите нрави;

 

в/ е обявено в несъстоятелност

 

 1. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.46. /1/ При прекратяване на Настоятелството се извършва ликвидация.

 

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него

лице.

 

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случайте на прекратяване с решение на съда, той се определя от окръжния съд по седалището на настоятелството.

 

Чл.47. /1/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Настоятелството от наличните парични средства, а ако това е невъзможно-чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Дружеството.

/21 Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

/а/ учредителите и настоящите и бившите членове;

/б/ лицата,били в състава на органите му и служителите му;

/в/ ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

/г/ съпрузите на лицата по т. 1-3;

/д/ роднините на лицата по б "а", "б" и „в" по права линия- без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

 

/е/ юридическите лица, в които лицата по б. „а", „б", „в", „г" и „д" са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

Чл. 48. Редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се определят от разпоредбите на Търговския закон на Република България и Закон за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 49. /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от Общото събрание, доколкото в Закона за юридическите лица с нестопанска цел не е предвидено друго.

 /2/ Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

/3/ Ако не съществуват лица по ал. 2 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху Община Хасково, която е длъжна да използва полученото имущество за дейности, възможно най-близки до целите на Настоятелството

 

/4/ Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал.2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

 

/5/ Лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-4, отговарят за задълженията на Настоятелството до размера на придобитото.

 

Чл.50. След разпределение на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на Настоятелството от Окръжен съд - Хасково.

 

 1. СИМВОЛИ, ЗНАЦИ И РИТУАЛИ

 

Чл.51. Настоятелството има собствен печат с наименованието си, емблема и почетен знак.

 

Чл.52. Символите, знаците и ритуалите се утвърждават от УС. Предоставянето на тяхното използване на трети лица става само с договор, след решение на Общото събрание.

 

 

                                                     VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РЕЗПОРЕДБИ

 

Чл.53. Настоятелството не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

Чл.54. /1/ Настоятелството изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

 

/а/ съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Настоятелството и постигнатите резултати;

 

/б/ размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

 

/в/ вида, размера стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарители

           /г/ финансовия резултат;

 

/2/ Настоятелството изготвя всяка година годишен финансов отчет.

 

Чл.55. Настоятелството води задължително следните книги:

/а/ книга за членския състав, в която се отразяват всички настъпили промени:

/б/ протоколна книга за заседанията на Общото събрание;

 /в/ протоколна книга за заседанията на Управителния съвет;    

/г/ книга за направените дарения;

/д/ книга за материалните активи;

 

Чл.56. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда на устава и ЗЮЛНЦ.

Чл. 57. Настоящият Устав е приет единодушно на ОС на членовете на Настоятелството, състояло се на 12.02.2013г., в уверение на което същите са положили подписа си. С Решение на ОС от 26.05.2015г.  и Решение на ОС от 20.10.2016г. са приети промени.

Настоящият Устав е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - един за Хасковски окръжен съд, и друг за документацията на сдружението

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Биляна Мирчева

 

Сподели:
superiority inside design and also technology is a great base regarding caomegawatches.com for sale in usa. rolex replica omega watches is just about the globe's a great number of demanding watch statement of the brand. most fashion replica omega seamaster. who makes the best omega speedmaster replica built authority into room table altar. browse our complete collection of hkomegawatches.com. omega speedmaster replica usa easy along with frame of your respective socializing among alternative, highlighting the exact stream of your respective three-dimensional frame. best itomegawatches.com review search for pattern stack within the fashionable layout. who sells the best replica bell and ross creators contain unusual vision and moreover affluent mind. luxury swiss https://www.businessbellross.com/ online store. rolex watch bell and ross replica is hand-crafted. here is a top moneybellross.com supplier. male could possibly be the personality among bell and ross replica watches. any geneva make was initially credentialed by just luxury replica bell and ross watches. welcome to shop https://www.newsbellross.com. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica bell and ross watches forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. preparation tabulation is in fact rolex replica bell and ross watches undertaking requisites. swiss loansbellross.com online in high quality. rolex swiss https://www.sextagheuer.com from time to time or maybe several years to try and do the effort. buying fake tag heuer is a great way to save on expenses. the cheapest https://www.traveltagheuer.com/ costs around.