Неделя 05, Февруари 2023г.
Лице за контакти:

лице за контакти : Галя Милкова 0885123037


Вътрешни правила:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.8б и чл.22г от ЗОП

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.1.Вътрешните правила уреждат:

а) редът за планиране и организацията на провеждането на процедурите и за контрола на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  

б)поддържането на профила на купувача;

в)редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача;

г)отговорностите на служителите във връзка с провеждането и възлагането на обществени поръчки;

о) съхранението на документите, събрани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Чл.2. Обществените поръчки в ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО   се организират и провеждат от Директора на ДГ или изрично упълномощен  от него служител, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществени поръчки (ППЗОП).

 

ІІ. ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Чл.3. (1) Планирането на обществените поръчки се извършва едновременно с разработването на проекта на бюджет на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  за следващата година на база:

 1. представените от учителите мотивирани заявки за необходимост от строителство, доставки и предоставяне на услуги;
 2. отчетни данни от предходни години за разходваните бюджетни средства за доставки и услуги.

(2) Заявките по ал.1, т.1 се представят пред счетоводителя на ДГ за обобщаване и изготвяне на Списък на планираните поръчки през годината, който се представя за одобрение на директора на училището. Списъкът се придружава с мотивиран писмен доклад, който съдържа анализ на потребностите и предвижданите бюджетни разходи и се довежда до знанието на  директора и счетоводителя с цел планиране на средства за тях в проекта на бюджет на ДГ.

Чл.4. Счетоводителят  изготвя в срок до 28.02. на текущата финансова година препоръчителен график за провеждане на процедури по ЗОП в съответствие със списъка по чл. 3, ал. 2. Графикът се утвърждава от директора на ДГ и се предоставя на счетоводителя за предвиждане на финансов ресурс, който отговаря за изпълнение на задълженията по откриване на процедура и възлагане на съответните обществени поръчки.

Чл.5. Откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка, която не е включена в Списъка на планираните поръчки през годината, се допуска по изключение, след мотивирано предложение - докладна записка учителите, съгласувано със счетоводителя.

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПОРЪЧКАТА

 

Чл.6. Прогнозната стойност на поръчката се определя от домакина наДГ по реда на чл. 15 от ЗОП и се предоставя като информация на счетоводителя за определяне вида на съответната процедура.

 

ІV. ПОДГОТОВКА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

 

Чл.7.(1) Процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП  започва с докладна записка от счетоводителя  до Директора на ДГ.

(2). В случай на одобрение от страна на възложителя се изработват техническите спецификации и методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедура при критерий „икономически най-изгодна оферта“  от експерт, който има професионална компетентност свързана с предмета на поръчката, който подписва изработените документи. Парафираните документи се съгласуват с Директора на ДГ. Ако Директора на ДГ не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, той осигурява външни експерти от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със ЗОП.

Чл.8. (1) Директора на детската градина следи за своевременното провеждане на обществените поръчки в съответствие с утвърдения график.

(2) След изготвяне на графика по чл.4 от настоящите вътрешни правила в срок до 01.03 на съответната календарна година, счетоводителят  изготвя предварителни обявления за всички посочени в графика обществени поръчки. Директора на ДГ в срок до 01.03 на съответната календарна година изпраща до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки, а счетоводителрят  публикува в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца:

 1. за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е по-голяма от 450 000 лв.;
 2. за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна или по-висока от 2 640 000 лв.

(3) Публикуването на предварително обявление не задължава възложителя да проведе съответните процедури за възлагане на обществените поръчки.

Чл.9. (1) Директорът и счетоводителят  със съдействието на юрист  изготвят документация за участие и информация за обществената поръчка в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

(2) Изготвената документация и проекти на документи се представят за одобряване на Директора на ДГ. 

(3) След одобряване на документацията и подписване на решение за откриване на обществената поръчка се подготвя за изпращане и обявлението, когато е необходимо, до Агенцията по обществени поръчки. Решението и обявлението се изпращят до АОП за вписване в регистъра на обществените поръчки. Поръчката – решението, обявлението, документацията за участие, се публикува в профила на купувача на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  

 

 1. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

 

Чл.10. (1) Процедура за възлагане на обществена поръчка се открива с решение на Директора на ДГ в съответствие с чл. 25 от ЗОП .

(2) Обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко информацията, посочена в чл.25, ал.2 от ЗОП.

(3) Възложителят няма право да включва в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета и количеството или обема на обществената поръчка.

(4) Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителят няма право да включва критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.

(5)След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки директорът изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка. В съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.

Чл.11. (1) Счетоводителят предоставя утвърдената документация в канцеларията на ДГ. Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място и е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението и не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.

(2) В канцеларията на училището се приемат постъпилите оферти и се изготвя списъка с постъпилите оферти.

Чл.12. (1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, а за поръчки по чл.14, ал.3 от ЗОП – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. При постъпили искания за разяснения по документацията за участие в поръчката, счетоводителят своевременно подготвя проект на писмо с разяснение, което се подписва от Директора.

(2) В случаите по ал.1 счетоводителят осигурява публикуване на разяснението в профила на купувача на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

(3)Директорът на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

(4) Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

(5) Промените по ал.3 се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

(6) В решението по ал. 3 директорът на ДГ определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Директорът на ДГ може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

(7) След изтичането на срока по ал. 5 възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

(8) Директорът на ДГ е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

 1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;
 2. в случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП.

(9) Директорът на ДГ може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

 1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
 2. това се налага в резултат от производство по обжалване;
 3. срокът по чл. 51, ал. 3 от ЗОП не е достатъчен.

(10) С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

Чл.13. (1). Офертите се приемат в канцеларията от касиер-домакина на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  и се съхраняват там до момента, в който бъдат взети от председателя на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

(2). При приемане на офертите касиер-домакинът отбелязва върху плика поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

(3). За получените оферти се изготвя списък, който се предава срещу подпис на председателя на назначената комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

 

VIІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА  ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

Чл.14. (1) За провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка Директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  назначава комисия по реда на чл. 34 и следващите от ЗОП.

(2) В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко петима, а в случаите по чл.14, ал.3 от ЗОП – най-малко трима.

(3) В заповедта по ал. 1 се определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка, както и се посочват датата, часът и мястото на провеждане на първото заседание на комисията, определят се резервни членове.

(4) Разглеждането, оценката и класирането на постъпилите оферти се извършва в съответствие със ЗОП.

Чл.15. Комисията изготвя протокол в един екземпляр, който съдържа посочените в ЗОП реквизити. Към протокола се прилагат подписаните декларации по чл.35 от ЗОП /Приложение №1/, проект на решение за избор на изпълнител/прекратяване на процедурата и проект на уведомителни писма до участниците.

Чл.16. Комисията приключва работата си с приемане на протокола от възложителя.

Чл.17. (1) В срок не по-късно от пет работни дни от след приключване на работата на комисията, Директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

(2) Решението по ал. 1 се подготвя от юриста - член на комисията  съгласувано с председателя на комисията, когато юристът не е председател.

(3)Директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата, преди издаване на решението по ал.1. При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. Ако при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представяне на съответния протокол. Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие към него се прилага особено мнение.

Чл.18. (1) Председателят на комисията предоставя копие от решението по чл. 17, ал. 1 на счетоводителя на училището.

(2)  Счетоводителят освобождава гаранциите за участие в процедурата по предвидения в ЗОП ред, както и изпълнява задълженията по чл. 39. ал. 5 от ЗОП, ако е необходимо.  

Чл.19. Когато в срока, определен за представяне на офертите, няма постъпила оферта, счетоводителят уведомява Директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО  . След преценка и разпореждане на Директора, се изготвя проект на решение за удължаване на срока за подаване на оферти или проект на решение за прекратяване на процедурата.

Чл.20. (1) При наличието на обстоятелства за прекратяване на процедурата Директорът на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО  издава мотивирано решение при условията на чл. 39 от ЗОП.

(2) Решението по ал. 1 се подготвя от юриста - член на комисията, съгласувано с председателя на комисията.

Чл.21. Помощник директора по УД изпраща решението по чл.73 от ЗОП на участниците в 3-дневен срок от издаването му и в деня на изпращането предоставя на определеното длъжностно лице за публикуване в профила на купувача на решението и протокола на комисията.

Чл.22. При оспорване на решението на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка, счетоводителят комплектова преписката и я изпраща до Комисията за защита на конкуренцията ведно с изготвеното от юриста становище по жалбата в указания от КЗК срок.

Чл.23. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, при спазване условията и сроковете за сключване на договор по 3ОП.

Чл.24. След сключването на договора или прекратяването на процедурата, оригиналите на всички документи, събрани в хода на процедурата, се съхраняват в канцеларията на ДГ  от счетоводителя.

 

VІІІ. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП И ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.5 ОТ ЗОП

 

Чл.25. (1) Когато обществената поръчка е за строителство на стойност от 60 000 лв. до 264 000 лв. без ДДС или за доставка или услуга на стойност от 20 000 лв. до 66 000 лв. без ДДС, се прилагат условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП.

(2) За възлагане на поръчките по чл.14, ал.4 от ЗОП възложителят събира оферти с публикуване на покана по образец утвърден от АОП.  

(3)  Счетоводителят  в един и същи ден публикува одобрената от Директора на ДГ  покана на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача, като в профила на купувача се публикуват и приложенията към поканата.

(4) Поканата за представяне на офертата съдържа най- малко информацията, посочена в чл.101б, ал.1 от ЗОП.

(5) При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, счетоводителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

(6) Счетоводителят  в деня на публикуването на публичната покана изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала на обществените поръчки.

(7) Получените оферти в ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО се завеждат във входящ регистър по реда на тяхното постъпване.  

(8) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО комисия по ред, определен с настоящите вътрешни правила. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

(9) Членовете на комисията представят декларация за обстоятелствата по чл.35 ал.1, т.2 – 4 от ЗОП /Приложение № 2/.

(10) Комисията спазва следния ред за получаването, разглеждането и оценката на офертите:

 1. Офертите и регистъра на постъпилите оферти се получават от председателя на комисията от канцеларията на ДГ.

2.Членовете на комисията се запознават с регистъра на офертите и подписват декларация за обстоятелствата по чл.35 ал.1, т.2 – 4 от ЗОП /Приложение № 2/.

 1. Офертите се отварят по реда на постъпването им в канцеларията на ДГ. След отваряне на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
 2. Комисията прави проверка участниците какви документи са приложили, дали са представили всички изискуеми от възложителя документи, съгласно публичната покана и документацията за участие, одобрени от възложителя и дали отговарят на поставените от възложителя изисквания.
 3. Участник, който не е представил всички изискуеми от възложителя документи и/или не отговаря на изискванията, поставени от възложителя, не се допуска до участие в обществената поръчка.
 4. Участник, който е представил всички изискуеми от възложителя документи и отговаря на изискванията на възложителя, се допуска до участие в обществената поръчка.
 5. Комисията разглежда офертите на участниците по т.6, и ги оценя и класира съгласно определения от възложителя критерий „най-ниска цена“ или „икономически най-изгодна оферта”.

8.Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите, и за класирането на участниците, който протокол представя за утвърждаване на възложителя /директора/, след което в един и същи ден счетоводителят  в един и същи ден изпраща протокола на участниците и го публикува в профила на купувача.

(11) Директорът на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации. 

(12)Когато не е подадена нито една оферта, директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи е обвързан с прогнозната стойност, посочена в поканата по чл.101б, ал.1 от ЗОП, и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.

(13) Директорът на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО сключва писмен договор с избрания изпълнител, който включва всички предложения от офертата му. При сключване на договор участникът представя:

1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1  от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя;

2.декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

(14)  Възложителят може последователно да предложи сключване на договор на участника, класиран на второ и следващо място, при спазване на правилата по ал.13, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

1.откаже да сключи договор;

2.не представи някой от документите по чл.25, ал.13 от настоящите вътрешни правила;

3.не отговаря на изискванията по чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП.

(15) Възложителят е длъжен да съхранява всички документи, свързани с възлагането на поръчките, за срок от три години след приключване изпълнението на договора.

Чл.26. (1). Когато обществената поръчка е за строителство под 60 000 лв. без ДДС или за доставка или услуга под 20 000 лв. без ДДС, не се прилагат процедурите по закона и условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП.

(2) В случаите по ал.1 когато доставката или услугата е под 20 000 лв. без ДДС директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО не сключва писмен договор, а доказва извършения разход с първични платежни документи.

(3) В случаите по ал.1 когато строителството е под 60 000 лв. без ДДС, възложителят сключва писмен договор.

 

ІX. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

 

Чл.27. (1) За всяка обществена поръчка счетоводителят   изготвя досие, което включва:

 1. всички документи, съставени от откриване на процедурата до сключване на договора, включително документите, изискуеми при сключване на договорите;
 2. уведомленията до Регистъра по обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки;
 3. офертите на участниците;
 4. подадените жалби (искове), наложените обезпечителни мерки и постановените решения;
 5. копие от подписания договор за възлагане на обществена поръчка;
 6. поканите до участниците в случаите на възлагане на обществени поръчки  при  условията на глава осма „а” от ЗОП.
 7.  Други   документи.

(2) За всяко досие се изготвя опис на съдържащите се в него документи.

(3) Досиетата на обществените поръчки се съхраняват в съответствие със сроковете, определени в ЗОП.

 

Х. СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

 

Чл.28.  До изтичане на срока за подаване на офертите, цялата документация по подготовката на процедурата се съхранява при отговорника по изготвянето на документацията.

Чл.29. По време на работата на комисията цялата документация заедно с постъпилите оферти се съхранява от председателя на комисията.

Чл.30. За всяка процедура по възлагане на обществена поръчка се образува досие, съдържащо всички документи по поръчката.

Чл.31. Комплектованите  досиета на обществените поръчки се съхраняват от счетоводителя.

Чл.32. Всички сключени договори по ЗОП  се завеждат в регистър на договорите.

 

ХІ. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Чл.33.(1) Контролът по изпълнението на договорите се осъществява от заявителя на процедура за провеждане на обществена поръчка или от упълномощен от него служител.

(2) Счетоводителят  отговаря за изпълнението на финансовите клаузи на договорите, като следи за наличието на вземания и задължения по тях като главници,   неустойки и други финансови задължения.

(3) Лицата по ал.1 проверяват:

 1. спазване на срока за изпълнение на договора;
 2. съответствието на изпълнението с изискванията по договора – технически спецификации, изискванията за качество и количество и други параметри в зависимост от предмета и клаузите по договора;

(3) За приемане на извършената работа длъжностното лице по ал.1 съставят протокол, в който се описват всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива, и се определя подходящ срок за отстраняването им. Протоколът се оформя двустранно с подписи на упълномощени представители на изпълнителя.

Чл.34.(1) Директорът и счетоводителят организират изпращането на информация за изплатените суми по сключените договори, както и за предсрочно прекратените договори до Агенцията по обществените поръчки в сроковете, определени в Правилника за прилагане на ЗОП.

(2) След изпълнение на договора счетоводителят връща гаранцията за изпълнение на изпълнителя при внесени парични суми и при банковите гаранции – връща оригинала на банковата гаранция.

(3) При неизпълнение на клаузи по договора заявителя на процедурата, уведомява директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО, който предприема необходимите действия за търсене на отговорност от контрагентите.  

Чл. 35. С мониторинга като дейност за осъществяване на цялостен преглед на дейността на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО по планирането, подготовката, провеждането и възлагането на обществени поръчки се цели осигуряване на достоверна информация, проследима и обратна връзка между отделните отговорни длъжностни лица в структурата на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО. Достоверната информация и проследимата обратна връзка са необходими от своя страна за внасяне на корекции, както в бъдещи процедури от същия характер, така и в текущата – в хода на работата.

(2) Чрез провеждането на мониторинг на реализираните обществени поръчки в ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО ще се постигне систематизиране на максимално възможен обем достоверна информация за всички поръчки в цялост и за всяка конкретна обществената поръчка във всичките й фази, както и за всички действия на участниците в дейностите по поръчката на всички нейни етапи.

(3) Във фазата на планиране на обществените поръчки, с осъществяване на мониторинг се цели установяване дали практически са извършени всички необходими подготвителни действия, по изискуемия за това начин и какви са резултатите.

(4) Мониторингът на етапа на формулиране на потребностите за необходимостта от предоставяне на услуги, извършване на доставки или строителство се осъществява от счетоводителя на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  

(5) Счетоводителят  на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО осъществява мониторинг върху целия процес по подготовка, превеждане и възлагане на обществени поръчки за услуги, доставки и за строителство.

(6) Цялостен преглед на дейността по изпълнение на договорите за обществени поръчки за услуги и доставки, събирането и систематизирането на информацията за точното, качествено и в срок изпълнение на възложените дейности, респективно пълното или непълно изпълнение на поетите ангажименти, причините за това и предприетите санкционни мерки, спрямо некоректния съконтрагент се осъществява от  директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО. 

 (7) Цялостен преглед на дейността по изпълнение на договорите за обществени поръчки за извършване на строителство, събирането и систематизирането на информацията за точното, качествено и в срок изпълнение на възложените дейности, респективно пълното или непълно изпълнение на поетите ангажименти, причините за това и предприетите санкционни мерки, спрямо некоректния съконтрагент се осъществява от директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО.  

ХІI. ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Чл.36. Профилът на купувача представлява обособена част от електронната страница на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО, за който е осигурена публичност.

Чл.37. С настоящите вътрешни правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите, определени със ЗОП.

Чл.З8. Лицето, отговорно за поддържането на профила на купувача е Цветанка Петрова и Красимира Стоева – старши учители, което лице ежемесечно до пето число актуализира публикуваните данни в сайта на ДГ.

Чл.39. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача под формата на електронни документи се публикуват:

 1. Предварителни обявления;
 2. Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
 3. Документациите за участие в процедурите;

4.Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал, 1 от ЗОП и променената документация за участие;

5.Разясненията по документациите за участие;

 1. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
 2. Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, заедно с приложенията към тях;
 3. Решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;
 4. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10.Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

 1. Договорите за под изпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12.Рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

13.Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14.Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за под изпълнение, включително за авансовите плащания;

15.Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16.Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

 1. 17. Публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;

18.Вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;

19.Становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания от страна на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО в качеството му на възложител;

20.Одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществения предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО, в качеството му на възложител, не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

 1. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски и електронен адрес и друга документи и информация, касаещи публичността и прозрачността на провежданите в общината процедури.

Чл.40.(1)В документите по чл. 39 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информация, за която участниците са приложили декларации за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

(2)Заличаването на информацията се извършва от комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура. Същата в двудневен срок предава документите, подлежащи на публикуване в профила на купувача, на определеното за това лице.

Чл.41. Ако друго не е определено в ЗОП, документите по чл. 39 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в РОП или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

Чл.42. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите, се публикуват в 30-дневен срок от:

 1. Сключването на договорите и на допълнителните споразумения
 1.  Извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информация за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
 2. Освобождаването на гаранция;
 3. Получаването от ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО в качеството му на възложител на договора за под изпълнение и на допълнителното споразумение;
 4. Създаването на съответния друг документ.

Чл.43. Документите и информацията по чл.39 от настоящите вътрешни правила, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. Самостоятелният раздел се поддържа в профила на купувача до изтичането на една година от:

 1. Приключването или прекратяването на процедурата - когато не е сключен договор;
 2. Изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите при рамково споразумение;

Чл.44.Извън случаите по чл.43 документите и информацията по чл. 39 се поддържат в профила на купувача, както следва:

 1. По т. 1 - една година от публикуването в профила на купувача;
 2. По т. 18 - една година след изменението или отмяната им;
 3. По т. 19 и 21 - постоянно, със съответната актуализация.

Чл.45.Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка. ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО, в качеството си на възложител, изпраща на АОП информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.  

 

ХIII. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.46. След утвърждаване на тръжната документация от директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО, счетоводителя чрез електронния подпис на директора я публикува в РОП на АОП.

Чл.47. В деня на публикуване на тръжната документация в РОП на АОП лицето, определено със заповед на директора я публикува в профила на купувача най-късно на следващия работен ден, по реда и начина, определени в настоящите вътрешни правила.

Чл.48. Счетоводителят до 25-то число на месеца извършва мониторинг на профила на купувача и веднъж годишно докладва на директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО  за състоянието на профила на купувача.

XІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1.За случаите, непредвидени в тези правила се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и ППЗОП.
 • 2. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.
 • 3. Контролът по спазването и изпълнението на настоящите Вътрешни правила се възлагат на Счетоводителя.

 

 

 

 

 

Приложение № 1     

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та ___________________________________________________________,

ЕГН _____________________, в качеството си на ____________________ на комисия,

 

назначена  по реда на ЗОП, със Заповед  № _________ / ___________20____г.

 

на Директора на  ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО в процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

“____________________________________________________________________________”    

(наименование на предмета на процедурата)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е

 1. нямам материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;
 2. не съм "свързано лице" с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
 3. нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
 4. не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата;

5.ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в комисията.

Задължавам се на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства по предходните точки да декларирам променените обстоятелства, за което писмено ще уведомя незабавно Възложителя.

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР : _______________

 

 

Приложение № 2     

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл. 35, ал. 1 т. 2 - т. 4 от Закона за обществените поръчки

 

Долуподписаният/та ___________________________________________________________, 

ЕГН _____________________, в качеството си на ____________________ на комисия,

назначена  по реда на чл. 101 ”г” от ЗОП, със Заповед  № _________ / ___________20____г.

на Директора на  ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО в процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

“____________________________________________________________________________”    

(наименование на предмета на процедурата)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е

 1. Не съм "свързано лице" с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
 2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
 3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата;
 4. Задължавам се на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства по предходните точки да декларирам променените обстоятелства, за което писмено ще уведомя незабавно Възложителя.Задължавам се на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства по предходните точки да декларирам променените обстоятелства, за което писмено ще уведомя незабавно Възложителя 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР : _______________

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.8б и чл.22г от ЗОП

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.1.Вътрешните правила уреждат:

а) редът за планиране и организацията на провеждането на процедурите и за контрола на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  

б)поддържането на профила на купувача;

в)редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача;

г)отговорностите на служителите във връзка с провеждането и възлагането на обществени поръчки;

о) съхранението на документите, събрани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Чл.2. Обществените поръчки в ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО   се организират и провеждат от Директора на ДГ или изрично упълномощен  от него служител, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществени поръчки (ППЗОП).

 

ІІ. ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Чл.3. (1) Планирането на обществените поръчки се извършва едновременно с разработването на проекта на бюджет на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  за следващата година на база:

 1. представените от учителите мотивирани заявки за необходимост от строителство, доставки и предоставяне на услуги;
 2. отчетни данни от предходни години за разходваните бюджетни средства за доставки и услуги.

(2) Заявките по ал.1, т.1 се представят пред счетоводителя на ДГ за обобщаване и изготвяне на Списък на планираните поръчки през годината, който се представя за одобрение на директора на училището. Списъкът се придружава с мотивиран писмен доклад, който съдържа анализ на потребностите и предвижданите бюджетни разходи и се довежда до знанието на  директора и счетоводителя с цел планиране на средства за тях в проекта на бюджет на ДГ.

Чл.4. Счетоводителят  изготвя в срок до 28.02. на текущата финансова година препоръчителен график за провеждане на процедури по ЗОП в съответствие със списъка по чл. 3, ал. 2. Графикът се утвърждава от директора на ДГ и се предоставя на счетоводителя за предвиждане на финансов ресурс, който отговаря за изпълнение на задълженията по откриване на процедура и възлагане на съответните обществени поръчки.

Чл.5. Откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка, която не е включена в Списъка на планираните поръчки през годината, се допуска по изключение, след мотивирано предложение - докладна записка учителите, съгласувано със счетоводителя.

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПОРЪЧКАТА

 

Чл.6. Прогнозната стойност на поръчката се определя от домакина наДГ по реда на чл. 15 от ЗОП и се предоставя като информация на счетоводителя за определяне вида на съответната процедура.

 

ІV. ПОДГОТОВКА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

 

Чл.7.(1) Процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП  започва с докладна записка от счетоводителя  до Директора на ДГ.

(2). В случай на одобрение от страна на възложителя се изработват техническите спецификации и методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедура при критерий „икономически най-изгодна оферта“  от експерт, който има професионална компетентност свързана с предмета на поръчката, който подписва изработените документи. Парафираните документи се съгласуват с Директора на ДГ. Ако Директора на ДГ не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, той осигурява външни експерти от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със ЗОП.

Чл.8. (1) Директора на детската градина следи за своевременното провеждане на обществените поръчки в съответствие с утвърдения график.

(2) След изготвяне на графика по чл.4 от настоящите вътрешни правила в срок до 01.03 на съответната календарна година, счетоводителят  изготвя предварителни обявления за всички посочени в графика обществени поръчки. Директора на ДГ в срок до 01.03 на съответната календарна година изпраща до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки, а счетоводителрят  публикува в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца:

 1. за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е по-голяма от 450 000 лв.;
 2. за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна или по-висока от 2 640 000 лв.

(3) Публикуването на предварително обявление не задължава възложителя да проведе съответните процедури за възлагане на обществените поръчки.

Чл.9. (1) Директорът и счетоводителят  със съдействието на юрист  изготвят документация за участие и информация за обществената поръчка в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

(2) Изготвената документация и проекти на документи се представят за одобряване на Директора на ДГ. 

(3) След одобряване на документацията и подписване на решение за откриване на обществената поръчка се подготвя за изпращане и обявлението, когато е необходимо, до Агенцията по обществени поръчки. Решението и обявлението се изпращят до АОП за вписване в регистъра на обществените поръчки. Поръчката – решението, обявлението, документацията за участие, се публикува в профила на купувача на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  

 

 1. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

 

Чл.10. (1) Процедура за възлагане на обществена поръчка се открива с решение на Директора на ДГ в съответствие с чл. 25 от ЗОП .

(2) Обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко информацията, посочена в чл.25, ал.2 от ЗОП.

(3) Възложителят няма право да включва в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета и количеството или обема на обществената поръчка.

(4) Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителят няма право да включва критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.

(5)След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки директорът изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка. В съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.

Чл.11. (1) Счетоводителят предоставя утвърдената документация в канцеларията на ДГ. Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място и е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението и не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.

(2) В канцеларията на училището се приемат постъпилите оферти и се изготвя списъка с постъпилите оферти.

Чл.12. (1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, а за поръчки по чл.14, ал.3 от ЗОП – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. При постъпили искания за разяснения по документацията за участие в поръчката, счетоводителят своевременно подготвя проект на писмо с разяснение, което се подписва от Директора.

(2) В случаите по ал.1 счетоводителят осигурява публикуване на разяснението в профила на купувача на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

(3)Директорът на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

(4) Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

(5) Промените по ал.3 се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

(6) В решението по ал. 3 директорът на ДГ определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Директорът на ДГ може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

(7) След изтичането на срока по ал. 5 възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

(8) Директорът на ДГ е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

 1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;
 2. в случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП.

(9) Директорът на ДГ може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

 1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
 2. това се налага в резултат от производство по обжалване;
 3. срокът по чл. 51, ал. 3 от ЗОП не е достатъчен.

(10) С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

Чл.13. (1). Офертите се приемат в канцеларията от касиер-домакина на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  и се съхраняват там до момента, в който бъдат взети от председателя на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

(2). При приемане на офертите касиер-домакинът отбелязва върху плика поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

(3). За получените оферти се изготвя списък, който се предава срещу подпис на председателя на назначената комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

 

VIІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА  ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

Чл.14. (1) За провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка Директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  назначава комисия по реда на чл. 34 и следващите от ЗОП.

(2) В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко петима, а в случаите по чл.14, ал.3 от ЗОП – най-малко трима.

(3) В заповедта по ал. 1 се определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка, както и се посочват датата, часът и мястото на провеждане на първото заседание на комисията, определят се резервни членове.

(4) Разглеждането, оценката и класирането на постъпилите оферти се извършва в съответствие със ЗОП.

Чл.15. Комисията изготвя протокол в един екземпляр, който съдържа посочените в ЗОП реквизити. Към протокола се прилагат подписаните декларации по чл.35 от ЗОП /Приложение №1/, проект на решение за избор на изпълнител/прекратяване на процедурата и проект на уведомителни писма до участниците.

Чл.16. Комисията приключва работата си с приемане на протокола от възложителя.

Чл.17. (1) В срок не по-късно от пет работни дни от след приключване на работата на комисията, Директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

(2) Решението по ал. 1 се подготвя от юриста - член на комисията  съгласувано с председателя на комисията, когато юристът не е председател.

(3)Директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО;  има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата, преди издаване на решението по ал.1. При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. Ако при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представяне на съответния протокол. Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие към него се прилага особено мнение.

Чл.18. (1) Председателят на комисията предоставя копие от решението по чл. 17, ал. 1 на счетоводителя на училището.

(2)  Счетоводителят освобождава гаранциите за участие в процедурата по предвидения в ЗОП ред, както и изпълнява задълженията по чл. 39. ал. 5 от ЗОП, ако е необходимо.  

Чл.19. Когато в срока, определен за представяне на офертите, няма постъпила оферта, счетоводителят уведомява Директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО  . След преценка и разпореждане на Директора, се изготвя проект на решение за удължаване на срока за подаване на оферти или проект на решение за прекратяване на процедурата.

Чл.20. (1) При наличието на обстоятелства за прекратяване на процедурата Директорът на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО  издава мотивирано решение при условията на чл. 39 от ЗОП.

(2) Решението по ал. 1 се подготвя от юриста - член на комисията, съгласувано с председателя на комисията.

Чл.21. Помощник директора по УД изпраща решението по чл.73 от ЗОП на участниците в 3-дневен срок от издаването му и в деня на изпращането предоставя на определеното длъжностно лице за публикуване в профила на купувача на решението и протокола на комисията.

Чл.22. При оспорване на решението на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка, счетоводителят комплектова преписката и я изпраща до Комисията за защита на конкуренцията ведно с изготвеното от юриста становище по жалбата в указания от КЗК срок.

Чл.23. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, при спазване условията и сроковете за сключване на договор по 3ОП.

Чл.24. След сключването на договора или прекратяването на процедурата, оригиналите на всички документи, събрани в хода на процедурата, се съхраняват в канцеларията на ДГ  от счетоводителя.

 

VІІІ. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП И ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.5 ОТ ЗОП

 

Чл.25. (1) Когато обществената поръчка е за строителство на стойност от 60 000 лв. до 264 000 лв. без ДДС или за доставка или услуга на стойност от 20 000 лв. до 66 000 лв. без ДДС, се прилагат условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП.

(2) За възлагане на поръчките по чл.14, ал.4 от ЗОП възложителят събира оферти с публикуване на покана по образец утвърден от АОП.  

(3)  Счетоводителят  в един и същи ден публикува одобрената от Директора на ДГ  покана на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача, като в профила на купувача се публикуват и приложенията към поканата.

(4) Поканата за представяне на офертата съдържа най- малко информацията, посочена в чл.101б, ал.1 от ЗОП.

(5) При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, счетоводителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

(6) Счетоводителят  в деня на публикуването на публичната покана изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала на обществените поръчки.

(7) Получените оферти в ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО се завеждат във входящ регистър по реда на тяхното постъпване.  

(8) Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО комисия по ред, определен с настоящите вътрешни правила. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

(9) Членовете на комисията представят декларация за обстоятелствата по чл.35 ал.1, т.2 – 4 от ЗОП /Приложение № 2/.

(10) Комисията спазва следния ред за получаването, разглеждането и оценката на офертите:

 1. Офертите и регистъра на постъпилите оферти се получават от председателя на комисията от канцеларията на ДГ.

2.Членовете на комисията се запознават с регистъра на офертите и подписват декларация за обстоятелствата по чл.35 ал.1, т.2 – 4 от ЗОП /Приложение № 2/.

 1. Офертите се отварят по реда на постъпването им в канцеларията на ДГ. След отваряне на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
 2. Комисията прави проверка участниците какви документи са приложили, дали са представили всички изискуеми от възложителя документи, съгласно публичната покана и документацията за участие, одобрени от възложителя и дали отговарят на поставените от възложителя изисквания.
 3. Участник, който не е представил всички изискуеми от възложителя документи и/или не отговаря на изискванията, поставени от възложителя, не се допуска до участие в обществената поръчка.
 4. Участник, който е представил всички изискуеми от възложителя документи и отговаря на изискванията на възложителя, се допуска до участие в обществената поръчка.
 5. Комисията разглежда офертите на участниците по т.6, и ги оценя и класира съгласно определения от възложителя критерий „най-ниска цена“ или „икономически най-изгодна оферта”.

8.Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите, и за класирането на участниците, който протокол представя за утвърждаване на възложителя /директора/, след което в един и същи ден счетоводителят  в един и същи ден изпраща протокола на участниците и го публикува в профила на купувача.

(11) Директорът на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации. 

(12)Когато не е подадена нито една оферта, директора на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи е обвързан с прогнозната стойност, посочена в поканата по чл.101б, ал.1 от ЗОП, и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.

(13) Директорът на ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗОРНИЦА“  ХАСКОВО сключва писмен договор с избрания изпълнител, който включва всички предложения от офертата му. При сключване на договор участникът представя:

1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1  от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя;

2.декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

(14)  Възложителят може последователно да предложи сключване на договор на участника, класиран на второ и следващо място, при спазване на правилата по ал.13, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

1.откаже да сключи договор;

2.не представи някой от документите по чл.25, ал.13 от настоящите вътрешни правила;

3.не отгов

superiority inside design and also technology is a great base regarding caomegawatches.com for sale in usa. rolex replica omega watches is just about the globe's a great number of demanding watch statement of the brand. most fashion replica omega seamaster. who makes the best omega speedmaster replica built authority into room table altar. browse our complete collection of hkomegawatches.com. omega speedmaster replica usa easy along with frame of your respective socializing among alternative, highlighting the exact stream of your respective three-dimensional frame. best itomegawatches.com review search for pattern stack within the fashionable layout. who sells the best replica bell and ross creators contain unusual vision and moreover affluent mind. luxury swiss https://www.businessbellross.com/ online store. rolex watch bell and ross replica is hand-crafted. here is a top moneybellross.com supplier. male could possibly be the personality among bell and ross replica watches. any geneva make was initially credentialed by just luxury replica bell and ross watches. welcome to shop https://www.newsbellross.com. this is actually backed up feasible and complicated benefits replica bell and ross watches forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society. preparation tabulation is in fact rolex replica bell and ross watches undertaking requisites. swiss loansbellross.com online in high quality. rolex swiss https://www.sextagheuer.com from time to time or maybe several years to try and do the effort. buying fake tag heuer is a great way to save on expenses. the cheapest https://www.traveltagheuer.com/ costs around.